Saugesnė interneto aplinka

Kodo karta: pirmiau išmoksta programuoti, nei skaityti

Ang­li­jos mo­ky­klo­se ne­tru­kus pra­si­dės di­de­lis eks­pe­ri­men­tas: kom­piu­te­rių mok­slai bus pri­jung­ti prie ki­tų tri­jų es­mi­nių da­ly­kų vai­kams jau nuo 5 me­tų am­žiaus, skaityti toliau...

Robotikos užsiėmimai 2014-2015 m.m.

LSMU mokykloje vyksta ROBOTIKOS užsiėmimai. Planuojami 2014-2014 m.m. užsiėmimai

  • Trečiadieniais (pradedančių grupė) - (6-7 pamoka, 13:15-15:00);
  • Trečiadieniais (pažengusių grupė) - (8-9 pamoka, 15:05-16:50);

Robotikos užsiėmimo metu moksleiviai konstruoja robotus, mokosi programuoti, dirba komandose, atlieka užduotis. Kviečiame aktyviai dalyvauti!